Zásady ochrany osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov návštevníkov webstránky

 

I. Úvod

Spoločnosť ALLMEDICAL s.r.o., ako prevádzkovateľ  podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) spracúva osobné údaje návštevníkov webstránky https://cardiotest.sk/ v súlade s právnymi predpismi a k ochrane osobných údajov pristupuje zodpovedne a s náležitou starostlivosťou. Za týmto účelom Vám v nasledovnom texte uvádzame Informáciu o spracúvaní osobných údajov návštevníkov webstránky https://cardiotest.sk/ (ďalej len „Informácia“).

 

II. Informácia o spracúvaní osobných údajov návštevníkov webstránky

 

 1. Aké sú kontaktné údaje spoločnosti ALLMEDICAL s.r.o., ktorá ako prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje?
  Vaše osobné údaje spracúva spoločnosť ALLMEDICAL s.r.o., spoločnosť založená a existujúca podľa práva Slovenskej republiky, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 18824/V, so sídlom na adrese Popradská 7, Košice 040 11, Slovenská republika, IČO 36 687 162, e-mail: office@allmedical.sk
 2. Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?
  Vaše osobné údaje spracúvame na to, aby sme Vám mohli poskytnúť odpoveď na Vaše otázky týkajúce sa informácií uvedených na našej webovej stránke, ktorými nás oslovíte buď prostredníctvom kontaktného formulára na našej webovej stránke, alebo prostredníctvom e-mailovej adresy office@allmedical.sk.
  Ďalej si dovoľujeme uviesť, že odpoveď na Vaše otázky Vám bude následne zaslaná na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v kontaktnom formulári, alebo ktorou ste nás priamo kontaktovali.
 3. Na akom právnom základe spracúvame Vaše osobné údaje?
  Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe oprávnený záujem v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
  Oprávnený záujem, ktorý spracúvaním Vašich osobných údajov sledujeme, je poskytovanie odpovedí na Vami položené otázky ohľadom informácií uvedených na našej webstránke.
 4. Kto sú príjemcovia Vašich osobných údajov?
  Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť externým spolupracovníkom spoločnosti ALLMEDICAL ktorí budú odpovedať na Vami položené otázky zaslané prostredníctvom kontaktného formulára na našej webovej stránke alebo priamo na e-mailovú adresu office@allmedical.sk
 5. Uskutočňujeme prenosVašich osobných údajov do tretích krajín?
  Spoločnosť ALLMEDICAL neprenáša a ani nezamýšľa preniesť Vaše osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.
 6. Ako dlho uchovávameVaše osobné údaje?
  Vaše osobné údaje budeme uchovávať maximálne po dobu 30 dní, v rámci ktorej Vám poskytneme odpoveď na Vami položené otázky. Po zodpovedaní Vašich otázok nebudeme Vaše údaje ďalej uchovávať a budú vymazané.
 7. Sú Vaše osobné údaje spracúvané spôsobom automatizovaného individuálneho rozhodovania?
  Vaše osobné údaje nie sú spracúvané spôsobom automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania. (t.j. neexistuje softvér, ktorý by spracúval Vaše osobné údaje a odpovedal na Vami položené otázky zaslané prostredníctvom kontaktného formulára na našej webstránke alebo na e-mailovú adresu office@allmedical.sk).
 8. Aké máte podľa nariadenia GDPR práva?
  Vo vzťahu k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú a ktoré spracúvame na to, aby sme Vám mohli poskytnúť odpoveď na Vami položené otázky, máte nasledovné práva:

  • právo na prístup k osobným údajom – máte právo získať od spoločnosti ALLMEDICAL potvrdenie o tom, či spracúva Vaše osobné údaje a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie týkajúce sa ich spracúvania;
  • právo na opravu – máte právo na to, aby spoločnosť ALLMEDICAL bez zbytočného odkladu opravila alebo doplnila nesprávne alebo neúplné osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú;
  • právo na vymazanie – máte právo žiadať, aby spoločnosť ALLMEDICAL vymazala všetky osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ak sú zároveň splnené podmienky stanovené  v GDPR;
  • právo na obmedzenie spracúvania – máte právo na to, aby v určitých prípadoch spoločnosť ALLMEDICAL obmedzila spracúvanie Vašich osobných údajov len na ich uchovávanie a na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo na ochranu práv inej osoby alebo na ich spracúvanie z dôvodov dôležitého verejného záujmu; obmedzenie spracúvania môžete požadovať najmä v prípade, ak máte pochybnosť o správnosti Vašich osobných údajov, a to na obdobie umožňujúce spoločnosti ALLMEDICAL overiť správnosť týchto údajov;
  • právo namietať proti spracúvaniu – máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú;
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu – okrem vyššie uvedených práv máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Úrad môžete kontaktovať písomne na adrese: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, elektronickou poštou na adrese: dozor@pdp.gov.sk, faxovou správou na čísle: +421 2 3231 3234 alebo telefonicky na čísle: +421 2 3231 3214.
 9. Ďalšie informácie ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov:
  V prípade, ak máte ďalšie otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov alebo si želáte uplatniť vyššie uvedené práva, môžete tak urobiť prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: office@allmedical.sk